2017 йил 19 майдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-6-ИЛОВА

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Ўзспиртсаноат» акциядорлик компанияси
Қисқартирилган: «Ўзспиртсаноат» АК
Биржа тикерининг номи:* йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Почта манзили: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Электрон почта манзили:* spirt@vinsanoat.uz
Расмий веб-сайти:* www.spirt.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 19.05.2017й.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 19.05.2017й.
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Умумий йиғилиш кворуми: 100%
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
Ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ҳамда тасдиқланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши юзасидан компания бошқаруви раисининг ҳисоботини тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
2. «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси,молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
3. Компаниянинг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан»XB FINANSE KONSULTING» МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
4. “Ўзспиртсаноат” АК тафтиш кимиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти  ҳамда компанияда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
5. “Ўзспиртсаноат” АК ички аудиторининг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан ҳисоботини тинглаш; 100 11538250 0 0 0 0
6. “Ўзспиртсаноат” АКнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш. 100 11538250
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1. 1. «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти ҳамда тасдиқланган бизнес-режа курсаткичларини бажарилиши юзасидан компания бошқаруви раисининг ҳисоботини қониқарли деб тасдиқлансин;

2.         «Ўзспиртсаноат» АК бошқаруви раиси (Абдуллаев)га:

— келгусида 2017 йилги бизнес-режани тахлилий кўрсаткичларини бажарилишини таъминласин;

— компания ва унинг тизимидаги акциядорлик жамиятларда корпоратив бошқарув тамоиллари қўлланилишини таъминласин;

— 2017 йил бизнес-режада кўрсатиб ўтилган компания фаолиятининг самарадорлигини бахолаш  кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш учун тегишли чоралар кўрилсин;

2. — «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2016 йил якунлари бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин;
3. — «XB FINANSE KONSULTING» МЧЖ шаклидаги аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин;
4. -“Ўзспиртсаноат” АК тафтиш кимиссиясининг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юсасидан ҳамда компанияда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин;.
5. — “Ўзспиртсаноат” АК ички аудиторининг 2016 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин;
6. 1.“Ўзспиртсаноат” АКнинг 2016 йил якунлари бўйича олинган 17 527 514 447 сўм (100%) соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:

— компания захира жамғармасига – 876 375 722 сўм (5%);

— капитализацияга – 7 823 443 368 сўм (44,6%);

-дивиденд шаклида“Ўзвиносаноат-холдинг” АЖ ХК улуши – 7 114 997 489 сўм (40,6%);

-Ўзбекистон Республикаси хукумати қарорларига асосан хомийликларга – 950 000 000 сўм (5,5%);

-“Ўзспиртсаноат” АКси ягона акциядори томонидан 30.06.2016 йилда тасдиқланган ички низомларига асосан компания кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи, ички аудит хизмати ва компания ходимларига 2016 йил якуни бўйича тўланадиган рағбатлантириш тўловларига – 512 697 868 сўм (2,9%);

— “Ўзбекистон узумчилар ва виночилар” Уюшмасига 2017 йил аъзолик бадалига – 250 000 000 сўм (1,5%).

2. Дивидендлар бўйича тўловлар 1 дона акцияга 616.64 сўм миқдорида, ушбу қарорқабул қилинган кунидан бошлаб 60 кун давомида амалга оширилсин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар
сони тури
1.
2.
Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни**
Ижроия органи раҳбари Абдуллаев Алишер Амануллаевич‎‎‎
‎Бош бухгалтер Садиров Тухтасин Ғайиббердиевич‎‎‎
Акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўйича мутахассис Дадаходжаева Нозима Аббасхановна

2017 йил 18 майдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. 1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 18.05.2017
Дата составления протокола общего собрания: 18.05.2017
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
За против воздержались
% Кол-во % Кол-во % Кол-во
1. Утверждение отчёта председателя Правления АК «Узспиртсаноат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению показателей бизнес-плана компании за 1 квартал 2017 года. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
2. Утверждение отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по итогам 1 квартала 2017 года. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по вопросу совершения АК «Узспиртсаноат» крупных сделок и сделок с аффилированными лицами компании за период с 1 января по 31 марта 2017 года. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
4. Заслушивание отчета внутреннего аудитора по результатам проверки финансовой отчетности и состоянию финансово-хозяйственной деятельности АК «Узспиртсаноат» за 1 квартал 2017 года. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. 1.1. Утвердить отчет председателя Правления АК «Узспиртсаноат» по итогам деятельности Компании за 1 квартал 2017 года.

1.2. Председателю правления АК «Узспиртсаноат» Абдуллаеву А.А.:

— принять необходимые меры по обеспечению выполнения параметров и критериев оценки эффективности деятельности общества, отраженных в бизнес плане на 2017 год.

— обеспечить внедрение в обществе и его структурных акционерных обществах рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокольным решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г. №02-02/1-187;

2.1.Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах  АК «Узспиртсаноат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за             1 квартал 2017 года.

2.2.  Председателю правления АК «Узспиртсаноат» (Абдуллаев):

— принять необходимые меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям компании;

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии АК «Узспиртсаноат» по вопросу совершения АК «Узспиртсаноат» крупных сделок и сделок с аффилированными лицами компании за период с 1 января по 31 марта 2017 года;
4.1. Утвердить «Отчет внутреннего аудитора по результатам проверки финансовой отчетности и состояния финансово-хозяйственной деятельности АК «Узспиртсаноат» за 1 квартал 2017 года».

4.2. Согласно Приложению к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 года «Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» признать эффективность деятельности исполнительного органа АК «Узспирсаноат» по итогам 1 квартала 2017 года как «высокую» и выплатить исполнительному органу вознаграждение в размере, указанном в пункте 7.7. «Положения об исполнительном органе АК «Узспиртсаноат».

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Назима Аббасхановна

2017 йил 02 майдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. 1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная Компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 28.04.2017
Дата составления протокола общего собрания: 02.05.2017
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
За против воздержались
% Кол-во % Кол-во % Кол-во
1. Об избрании Шамшиева С.С. в члены правления АК «Узспиртсаноат». 100,0 11 538 250 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. 1.     Вывести из состава правления АК «Узспиртсаноат» Уралова Э.К..

2.     Избрать Шамшиева С.С. в члены правления АК «Узспиртсаноат» на основании               приказа АК «Узспиртсаноат» № 14-к от 27.04.2017 года.

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Назима Аббасхановна

2017 йил 17 апрелдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига

3-6-ИЛОВА

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Ўзспиртсаноат» акциядорлик компанияси
Қисқартирилган: «Ўзспиртсаноат» АК
Биржа тикерининг номи:* йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Почта манзили: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Электрон почта манзили:* spirt@vinsanoat.uz
Расмий веб-сайти:* www.spirt.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: навбатдан ташқари
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 17.04.2017 й.
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 17.04.2017 й.
Умумиййиғилишўтказилганжой: 100011, Узбекистон Республикаси, Тошкентшаҳри,  Абай кўчаси, 6.
Умумий йиғилиш кворуми: 100%
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
ёқлаш қарши бетарафлар
% сони % сони % сони
1. «Ўзспиртсаноат» АКнингянгитаҳрирдагиуставинитасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
2. «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2017-2021 йиллар учун ўрта ва узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
3. «Ўзспиртсаноат» АК тафтиш комиссиясининг йирик битимлари ва аффилланган шахслари билан битимлар тўғрисидаги 2016 йил IV-чорак якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш; 100 11538250 0 0 0 0
4. Компания ички низомларини тасдиқлаш:

4.1.      «Ўзспиртсаноат» АК акция эгаси (иштирокчиси) бўлган жамиятларнинг бошқарув органларида компания вакилларининг компания номидан овоз бериш тартиби тўғрисидаги Низом;

4.2.      «Ўзспиртсаноат» АК кузатув кенгаши мажлисларини сўров усулида ҳамда видео-конференц-алоқа режимида ўтказишнинг тартиб ва ҳолатлари тўғрисидаги Низом;

4.3.      «Ўзспиртсаноат» АК кузатув кенгашининг қўмиталари тўғрисидаги Низом;

4.4.      «Ўзспиртсаноат» АК ҳомийлик қилиш ва беғараз ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисидаги Низом;

4.5.      «Ўзспиртсаноат» АК бошқарув ва назорат органлари маърузаларининг шакли ва мазмунига нисбатан қўйиладиган талаблар тўғрисидаги Низом;

4.6.      Ахборотни конфиденциал ва тижорат сири тоифасига киритишнинг мезонлари тўғрисидаги Низом;

100 11538250 0 0 0 0
5. Жамиятнинг йиллик ҳисоботларини Халқаро молиявий ҳисобот стандартларига ўтказиш ва Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш мақсадида аудиторлик ташкилотини танлаш. 100 11538250 0 0 0 0
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:
1. —           «Ўзспиртсаноат» АК янги таҳрирдаги устави тасдиқлансин.

—           Янги таҳрирдаги устав ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилсин.

2. — «Ўзспиртсаноат» АКнинг 2017-2021 йиллар учун ўрта ва узоқ муддатли ривожланиш стратегияси тасдиқлансин.
3. — «Ўзспиртсаноат» АК тафтиш комиссиясининг 2016 йил IV-чорак якунлари бўйича йирик битимлари ва аффилланган шахслари билан битимлар тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
4. —           «Ўзспиртсаноат» АК ички низомлари тасдиқлансин.
5. — «Ўзспиртсаноат» АК 2016 йил якунлари бўйича консолидациялашган молиявий ҳисоботларни Халқаро аудит стандартларига мувофиқ ташқи аудитдан ўтказиш учун МЧЖ шаклидаги “Nazorat audit” аудиторлик ташкилоти билан 8,0 (саккиз миллион) сўмга шартнома тузишга рухсат берилсин.
Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:
Кандидатлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.Ш. Ишжойи Уларга тегишли акциялар
сони тури
1.
2.
Уставга киритилаётган ўзгартиришва (ёки) қўшимчаларнинг матни**
Ижроия органи раҳбари Абдуллаев Алишер Амануллаевич‎‎‎
‎Бош бухгалтер Садиров Тухтасин Ғайиббердиевич‎‎‎
Акциядорлар билан корпоратив алоқалар бўйича мутахассис Дадаходжаева Нозима Аббасхановна

2016 йил 29 декабрдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. 1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная Компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 26.12.2016
Дата составления протокола общего собрания: 29.12.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% Кол-во % Кол-во % Кол-во
1. Определение независимой организации на проведение оценки системы корпоративного управления компании по итогам 2016 года. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. 1. Утвердить ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» в качестве независимой организации для проведения оценки системы корпоративного управления АК «Узспиртсаноат» по итогам 2016 года.

2. Установить размер вознаграждения за проведение оценки со стороны ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP»  в размере 3,0 млн. сум.

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Узаков Шухрат Аъламович

2016 йил 30 ноябрдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. 1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная Компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевоготикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 28.11.2016
Дата составления протокола общего собрания: 30.11.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% Кол-во % Кол-во % Кол-во
1. Одобрение проекта бизнес-плана АК «Узспиртсаноат» и сметы расходов исполнительного аппарата компании на 2017 год. 100,0 11 538 250 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить проект бизнес плана компании и смету расходов исполнительного аппарата компании на 2017 год.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер СадировТухтасинГайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами ДадаходжаеваНазимаАббасхановна

2016 йил 17 ноябрдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная Компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
 3 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания: 10.11.2016
Дата составления протокола общего собрания: 17.11.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение  отчёта председа-теля Правления АК «Узспирт-саноат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнении показателей бизнес-плана компании за 9 месяцев 2016 года. 100,0 11 538 250 0 0
2. Утверждение отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах по итогам 9 месяцев 2016 года. 100,0 11 538 250 0 0
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2016 года и по вопросу совершения АК «Узспиртсаноат» крупных сделок с аффилированными лицами компании за период с 1 июля по 31 сентября 2016 года. 100,0 11 538 250 0 0
4. Заслушивание отчета внутреннего аудитора по результатам проверки финансовой отчетности и состоянии финансово-хозяйственной деятельности АК «Узспиртсаноат» за 9 месяцев 2016 года. 100,0 11 538 250 0 0
5. Определение аудиторской организации на проведение внешнего аудита по итогам 2015 года в соответствие с Международными стандартами аудита. 100,0 11 538 250 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. 1.1. Утвердить отчет председателя Правления АК «Узспиртсаноат» по итогам деятельности Компании за 9 месяцев 2016.

1.2. Председателю правления АК «Узспиртсаноат» Абдуллаеву А.А.:

— принять меры по выполнению прогнозных показателей бизнес-плана на 2016 год;

— обеспечить внедрение в обществе и его структурных акционерных обществах рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного протокольным решением Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 11.02.2016г. №02-02/1-187;

— принимать необходимые меры по обеспечению выполнения параметров и критериев оценки эффективности деятельности общества, отраженных в бизнес плане на 2016 год.

— ежеквартально вносить на рассмотрение Совета Компании консолидированный финансовый отчет  по системе АК «Узспиртсаноат»;

2. 2.1.Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах  АК «Узспиртсаноат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года.

2.2.  Председателю правления АК «Узспиртсаноат» (Абдуллаев):

— принять необходимые меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности по предприятиям компании;

3. 3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии АК «Узспиртсаноат» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года и по вопросу совершения АК «Узспиртсаноат» крупных сделок с аффилированными лицами компании за период с 1 июля по 30 сентября 2016 года.

3.2.Поручить ревизионной комиссии вносить ежеквартальное заключение на заседание наблюдательного совета о наличии сделок с аффилированными лицами.

4. 4.1. Утвердить «Отчет внутреннего аудитора по результатам проверки финансовой отчетности и состояния финансово-хозяйственной деятельности АК «Узспиртсаноат» за 9 месяцев 2016 года».

4.2. Председателю правления (Абдуллаев) принять меры по устранению недостатков, указанных в отчете внутреннего аудитора за 9 месяцев 2016 года.

4.3. Согласно Приложению к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 207 от 28.07.2015 года «Положение о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» признать эффективность деятельности исполнительного органа АК «Узспирсаноат» как «высокую» и выплатить исполнительному органу вознаграждение в размере, указанном в пункте 7.7. «Положения об исполнительном органе АК «Узспирсаноат».

5. 5.1. Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT-RUMANS» для проведения внешнего аудита по итогам 2015 года в соответствии с Международными стандартами аудита.

5.2. Размер вознаграждения по аудиторской проверке со стороны аудиторской компании  ООО «AUDIT-RUMANS» установить в размере 20,0 млн. сум.

Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Назима Аббасхановна

2016 йил 29 июлдаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерная Компания «Узспиртсаноат»
Сокращенное: AK «Узспиртсаноат»
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
 3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания: 25.07.2016
Дата составления протокола общего собрания: 29.07.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. О выставочном оборудовании и передаче его на баланс АО ХК «Узвинпром-холдинг». 100,0 11 538 250 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Принять к сведению, что во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 01.06.2016 года   №ПП-2539  «О мерах по организации и проведению на ежегодной основе Международной плодоовощной ярмарки»,   согласно приказа №99 от 24.06.2016 года и протокольного решения  рабочей комиссии АО ХК «Узвинпром-холдинг» №9 от 1 июля 2016 года, АК «Узспиртсаноат» осуществил оплату в размере       206 040 000 сум за разработку дизайна, изготовление, монтаж и демонтаж централизованного выставочного стенда и общей конструкции стендов предприятий-участников  АО ХК «Узвинпром-холдинг».
2. Передать безвозмездно материалы на сумму в размере 54 259 200 сум на баланс  АО ХК «Узвинпром-холдинг» для  последующего использования на ежегодной Международной плодоовощной ярмарке с оформлением соответствующего  акта  приема-передачи. Оставшуюся сумму в размере 151 780 800 сум списать на затраты.
3. Затраты, связанные с участием на выставках в размере 206 040 000 сум, отнести в счет прибыли 2016 года.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Назима Аббасхановна

2016 йил 12 июлдаги №32 қимматли қоғозларга даромад ҳисоблаш

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zspirtsanoat» aksiyadorlik kompaniyasi
Сокращенное: «O’zspirtsanoat» AK
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 32
Наименование существенного факта: Начисление доходов по ценным бумагам
Орган эмитента, принявший решение: Единственный акционер
Дата принятия решения: 30.06.2016г.
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: 12.07.2016г.
Начисление дивидендов по простым акциям*
в сумах на одну акцию: 930,19
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 25,84
Начисление дивидендов по привилегированным акциям*
в сумах на одну акцию: 0
в процентах к номинальной стоимости одной акции: 0
Начисление доходов по иным ценным бумагам*
в сумах на одну ценную бумагу: 0
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: 0
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам Дата начала Дата окончания
по простым акциям: 10.07.2016г. 30.08.2016г.
по привилегированным акциям: 0 0
по иным ценным бумагам: 0 0
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): Денежные средства
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Алишер Амануллаевич‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера: ‎Садиров Тухтасин Гайиббердиевич‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Дадаходжаева Нозима Аббасхановна‎‎

2016 йил 12 июлдаги №8 тафтиш комиссияси таркиби ўзгариши

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zspirtsanoat» aksiyadorlik kompaniyasi
Сокращенное: «O’zspirtsanoat» AK
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 08
Наименование существенного факта: Изменение в составе ревизионной комиссии
в случае прекращения полномочия должностного лица
Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами Должность Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1. Рахимов Фаррух Дилмуродович Начальник отдела ГНК Республики Узбекистан
2.
в случае избрания (назначения) должностного лица
Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами Должность Количество и тип акций,
принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1. Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович Вр.И.О. заместителя началь-ника отдела ЦУГА Государст-венного комитета РУз по приватизации, демонополи-зации и развитию конкуренции
2.
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Единственный акционер
Дата принятия решения: 30.06.2016г.
Дата составления протокола: 12.07.2016г.
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** прилагается
Персональный состав ревизионной комиссии
Ф.И.О. Должность
1. Камбаров Мухаммаджон Аскарович Главный экономист Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РУз
2. Сайфуллаев Абдулазиз Саъдулло угли Ведущий специалист ЦУГА при Госкомконкуренции РУз
3. Ахмедов Шарофиддин Шодимуратович Вр.И.О.зам.начальника отдела ЦУГА при Госкомконкуренции РУ.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Абдуллаев Алишер Амануллаевич‎‎‎
‎Ф.И.О. главного бухгалтера: ‎Садиров Тухтасин Гайиббердиевич‎‎‎
‎Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Дадаходжаева Нозима Аббасхановна‎‎

2016 йил 30 июндаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zspirtsanoat» aksiyadorlik kompaniyasi
Сокращенное: «O’zspirtsanoat» AK
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул.Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания: 20.06.2016
Дата составления протокола общего собрания: 30.06.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% Кол-во % Кол-во % Кол-во
1. Рассмотрение рапорта временно испол-няющего обязанности председателя правления компании Э.Уралова об отзыве из трудового отпуска с 20 июня 2016 года заместителя председателя правления АО ХК «Узвинпром-холдинг», председателя правления АК «Узспиртсаноат» А. Абдуллаева, в связи с производственной необходимостью. 100,0 11 538 250 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. В связи с производственной необходимостью отозвать из трудового отпуска с 20 июня 2016 года заместителя председателя правления АО ХК «Узвинпром-холдинг», председателя правления АК «Узспиртсаноат» А. Абдуллаева.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Нозима Аббасхановна

2016 йил 20 июндаги №6 эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zspirtsanoat» aksiyadorlik kompaniyasi
Сокращенное: «O’zspirtsanoat» AK
Наименование биржевого тикера:* нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Адрес электронной почты:* spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт:* www.spirt.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания:
внеочередное
Дата проведения общего собрания: 10.06.2016
Дата составления протокола общего собрания: 20.06.2016
Место проведения общего собрания: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Кворум общего собрания: 100%
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Рассмотрение заявления о выходе в очередной трудовой отпуск с 13 июня 2016 года заместителя председателя правления АО ХК «Узвиносаноат-холдинг», председателя правления АК «Узспиртсаноат» А. Абдуллаева, за проработанный период с августа 2006  года по август 2007 года. 100,0 11 538 250 0 0
2. Временное возложение обязанности председателя правления АК «Узспиртсаноат» на директора по маркетингу и координации производства компании Э.Уралова. 100,0 11 538 250 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Принять к сведению заявление о выходе в очередной трудовой отпуск заместителя председателя правления ХК «Узвиносаноат-холдинг», председателя правления АК «Узспиртсаноат» А. Абдуллаева.
2. На время отсутствия в трудовом отпуске А.Абдуллаева с 13 июня 2016 года по 9 июля 2016 года включительно, временно возложить обязанности председателя правления АК «Узспиртсаноат» на директора по маркетингу и координации производства АК «Узспиртсаноат» Э.Уралова.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав
Председатель правления Абдуллаев Алишер Амануллаевич
Главный бухгалтер Садиров Тухтасин Гайиббердиевич
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами Дадаходжаева Нозима Аббасхановна

2016 йил 29 январдаги №25 қимматли қоғозлар чиқарилиши

(матни рус тилида)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-25
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: «O’zspirtsanoat» aksiyadorlik kompaniyasi
Сокращенное: «O’zspirtsanoat» AK
Наименование биржевого тикера:
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Почтовый адрес: 100011, Республика Узбекистан, город Ташкент, ул. Абая, 6.
Адрес электронной почты: spirt@vinsanoat.uz
Официальный веб-сайт: www.vinsanoat.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ о существенном факте
Номер существенного факта: 25
Наименование существенного факта: Выпуск ценных бумаг
Орган эмитента, принявший решение: Совет Компании «O’zspirtsanoat» AK
Дата принятия решения: 29 января 2016 года
Вид ценной бумаги: Акции простые именные бездокументарные
Количество ценных бумаг: 11538250 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 3600 сум
Общая сумма выпуска: 41537700000 сум
Дата государственной регистрации выпуска: 11 марта 2016 года
Номер государственной регистрации выпуска: №P0752-3
Способ размещения ценных бумаг: По закрытой подписке

Председатель правления: А.Абдуллаев
Главный бухгалтер: Т.Садиров
Специалист по корпоративным отношениям с акционерами: Н.Дадаходжаева